Từ khóa: fundamental, analysis, stocks, dummies

rating

Fundamental Analysis for Dummies

Phân tích tài chính cơ bản cho người mới bắt đầu, cách viết dễ hiểu về đánh giá nội bộ công ty, ban quản lý, sức mạnh của công ty so với đối thủ...

 Đã có bản mới Fundamental Analysis for Dummies 2nd >>

  • Liên hệ
  • Mã sản phẩm: P93756
  • Tình trạng: 1

What Fundamental Analysis Is and Why You Should Use It 
Understanding Fundamental Analysis
Getting up to Speed with Fundamental Analysis
Gaining an Upper Hand on Wall Street: Why Fundamental Analysis Gives Investors an Edge 
Getting Your Hands on Fundamental Data

How to Perform Fundamental Analysis
Analyzing a Company’s Profi tability Using the Income Statement 
Measuring A Company’s Staying Power With the Balance Sheet 
Tracking Cash with the Statement of Cash Flows 
Using Financial Ratios to Pinpoint Investments 
Mining the Proxy Statement for Investment Clues

Making Money from Fundamental Analysis
Looking for Fundamental Reasons to Buy or Sell
Finding a Right Price for a Stock Using Discounted Cash Flow 
Using the Annual Report (10-K) to See What a Company Is Worth 
Analyzing a Company’s Public Comments and Statements 
Gleaning from the Fundamental Analysis Done by Others
Performing “Top Down” Fundamental Analysis 

Getting Advanced with Fundamental Analysis 
Digging into an Industry’s Fundamentals 
Pinpointing Trends Using Fundamental Analysis 
Avoiding Investment Blow-Ups with Fundamental Analysis
Marrying Fundamental Analysis with Technical Analysis 


Ten Examples of Fundamental Analysis Unearthing Financial Secrets 
Ten Things to Look at When Analyzing a Company
Ten Things Fundamental Analysis Can’t Do

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá