rating

Getting Started in Candlestick Charting

Getting Started in Candlestick Charting. Tina Logan

Đặt in tại HoaXanh.

  • 85,000đ
  • Mã sản phẩm: GET094411
  • Tình trạng: 2

CANDLESTICK CHARTING

Chapter 1

Introduction to Candlestick Charting 3

Chapter 2

Constructing Candlestick Lines 11

Chapter 3

Candlestick Reversal Patterns 27

Chapter 4

More on Reversal Patterns 79

Chapter 5

Tails 91

PART II

EAST MEETS WEST

Chapter 6

Price,Volume, and Volatility 99

Chapter 7 Trend Analysis 115 Chapter 8 Gaps 151 Chapter 9 Support and Resistance 175 Chapter 10 Putting Candlestick Reversal Patterns to Work 199 Chapter 11 Practice Sets 217

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá