rating

Guide to Gardening Beginner Illustrated techniques to Help You Get Started

Hướng dẫn bạn trẻ trồng cây, làm vườn bằng hình ảnh minh hoạ. Đây là quyển sách cần thiết cho các bạn định hướng trong lĩnh vực nông nghiệp, muốn đi học nông nghiệp công nghệ cao ở nước ngoài, sách giúp bạn có vốn từ ngữ cần thiết trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đọc sách online bên dưới. Chưa có bản in

  • Liên hệ
  • Mã sản phẩm: P79182
  • Tình trạng: 1

Part One: Gardening Information Decoded
How to Navigate a Garden Center
How to Read a Plant Tag
How to Read a Seed Packet
How to Read a Hardiness Zone Map
How to Read a Fertilizer Label
How to Choose a Healthy Plant
Part Two: Gardening Basics
How to Start Seeds
How to Improve Garden Soil
How to Water Plants
Part Three: Lawn Care
How to Mow the Lawn
How to Care for a Lawn Mower
How to Fix Lawn Problems
How to Fix Bald Spots in the Lawn
Part Four: Trees and Shrubs
How to Select a Tree
How to Plant a Tree
How to Prune a Tree
How to Select a Shrub

How to Prune a Shrub
How to Fix Tree and Shrub Problems
Part Five: Flowers
How to Select Annuals
How to Care for Annuals
How to Select Perennials
How to Care for Perennials
How to Stake a Plant
How to Plant a Perennial Sun Garden
How to Plant a Perennial Shade Garden
How to Grow Flowering Bulbs
How to Fix Flower Problems
Part Six: Vegetables
How to Plant Warm-Season Vegetables
How to Plant Cool-Season Vegetables
How to Care for Vegetables
How to Fix Vegetable Problems
Part Seven: Finishing Touches
How to Mulch and Edge Landscape Beds
How to Landscape Wet Areas
How to Garden in Narrow Spaces
How to Plant a Container Garden
How to Care for a Container Garden
How to Select and Care for Houseplants

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá