Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Supercharge Excel When you learn to Write DAX for Power Pivot

Supercharge Excel When you learn to Write DAX for Power Pivot Matt Allington

  • 90,000đ
  • Mã sản phẩm: SU1568
  • Tình trạng: 2

1: Concept: Introduction to Data Modelling..........................................................................................1

2: Concept: Loading Data.....................................................................................................................3

3: Concept: Measures.........................................................................................................................25

4: DAX Topic: SUM(), COUNT(), COUNTROWS(), MIN(), MAX(), COUNTBLANK(), and DIVIDE().............34

5: Concept: Filter Propagation............................................................................................................51

6: Concept: Lookup Tables and Data Tables........................................................................................57

7: DAX Topic: The Basic Iterators SUMX() and AVERAGEX().................................................................62

8: DAX Topic: Calculated Columns......................................................................................................71

9: DAX Topic: CALCULATE().................................................................................................................74

10: Concept: Evaluation Context and Context Transition.....................................................................82

11: DAX Topic: IF(), SWITCH(), and FIND()...........................................................................................88

12: DAX Topic: VALUES() and HASONEVALUE()....................................................................................91

13: DAX Topic: ALL(), ALLEXCEPT(), and ALLSELECTED().......................................................................98

14: DAX Topic: FILTER().....................................................................................................................111

15: DAX Topic: Time Intelligence.......................................................................................................120

16: DAX Topic: RELATED() and RELATEDTABLE().................................................................................144

17: Concept: Disconnected Tables....................................................................................................149

18: Concept: KPIs.............................................................................................................................164

19: Concept: Multiple Data Tables....................................................................................................167

20: Concept: Cube Formulas.............................................................................................................175

21: Moving from Excel to Power BI...................................................................................................181

22: Next Steps on Your DAX Journey.................................................................................................191

Appendix A: Answers to Practice Exercises.......................................................................................193

Table of Here's How Sections...........................................................................................................202

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá