Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

A Traders Guide to Financial Astrology- Forecasting Market Cycles Using Planetary and Lunar Movements

Dự đoán, phân tích chu kỳ trên thị trường tài chính, chứng khoán dựa vào kiến thức thiên văn học, chiêm tinh học.

Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 120,000đ
  • Mã sản phẩm: A-T185143
  • Tình trạng: 2

Chap ter 1: Introduction 1

Introduction 1

Purpose of the Book 2

Brief Historical Background 3

Theory of Financial Astrology 4

Summary 5

Chap ter 2: Planets 7

Introduction 7

Planets 8

Summary 20

Chap ter 3: Zodiac Signs 23

Introduction 23

Zodiac Signs 24

Determining the Meaning of Signs 26

Precession 33

Discovery of New Constellations 35

Summary 35

Chap ter 4: Planetary Position Coordinate System 37

Introduction 37

Planet Positions 37

Summary 43

Chap ter 5: Transiting Aspects 45

Introduction 45

Transiting Aspects 46

Grouping Planetary Energies 48

Key Aspect Angles 49

Key Sun-Moon Aspects 61

Putting It All Together: How Astrology Works 65

Summary 65

Chap ter 6: Visual Representation of Transits 67

Introduction 67

Visual Representations of Planetary Aspects and Alignments 68

Orb of Influence 71

Conjunction 72

Visual Strength of Aspect versus Peak Event 73

Overlapping Asymmetrical Aspects Flare Up 77

Retrograde Motion of Planets Making a Transit 79

Summary 81

Chap ter 7: Introduction to Cycles and Transits for Forecasting 83

Introduction 83

Defining a Cycle 84

Advantages and Disadvantages of Cycles 88

Use of Transits to Forecast Markets 89

Summary 91

Chap ter 8: Testing the Effect of the New Moon on the Market 93

Introduction 93

Case Study: The Sun and the Moon 94

How an Efficiency Test Works 95

Efficiency Test: Dow Jones Behavior around the

New Moon from 1885 to 2013 96

Walk Forward Analysis 99

Summary 113

Chap ter 9: Verification of Planetary Meanings and Transits 115

Introduction 115

Verification of Planetary Meanings Using Cycles 116

Verification of Transits in Financial Markets 126

Past Issues with Accuracy and Financial Markets 130

Summary 130

Chap ter 10: Financial Forecasting Using Solar Cycles 133

Introduction 133

Types of Cycles 134

Summary 144

Chap ter 11: Financial Forecasting Using Lunar Cycles 145

Introduction 145

Moon versus Sun Cycle (Angle) for Dow Jones

since 1885 146

Moon versus Sun Cycle (Angle) Matched to

Angle Key Turning Points 147

Moon versus Sun Cycle (Angle) for Dow Jones

since 2009 with Quantitative Easing 148

Moon versus Sign Cycle for S&P 500 since 1950 149

Moon versus Sign Cycle for S&P 500 since 2009 150

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá