Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Gann Master Commodities Course

Cùng với How to Make Profit in Commodities, Gann Master Commodities Course là quyển sách hướng dẫn cách giao dịch hàng hoá phái sinh như đậu tương, cà phê, bắp, bông.

Đặt in thành sách tại HoaXanh hay mua file PDF, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 130,000đ
  • Mã sản phẩm: GAN085159
  • Tình trạng: 2

Grains Lessons

Speculation A Profitable Profession: A Course Of Instructions On Grains

Mechanical Method And Trend Indicator For Trading In Grains

2-Day Chart Moves Time Turns

Rules for Trading In Soy Beans, Corn, Wheat, Oats And Rye (Sept. 1950) 

Rules for Trading In Soy Beans, Corn, Wheat, Oats And Rye (Oct. 1950) 

The Basis Of My Forecasting Method For Grains - Geometric Angles (c.1940+) 

The Basis Of My Forecasting Method For Grains - Geometric Angles (1951)

Squaring The Price Of Grains With Time

Forecasting Grains By Time Cycles

Soy Beans Price Resistance Levels

Cotton Lessons

Chapter 9: Mechanical Cotton Method And New Trend Indicator.........................................172

Chapter 10: Cotton Forecasting Instructions ............................................................................195

Eggs Lessons

Chapter 11: Master Egg Course................................................................................................240

Master Calculators And Related Lessons

Chapter 12: The Master Mathematical Price Time And Trend Calculator...............................284

Chapter 13A: How To Use The Master Calculator - May Soy Beans (1953) ..............................294

Chapter 13B: How To Use The Master Calculator - May Soy Beans (1955) ..............................299

Chapter 14: Master Calculator For Weekly Time Periods To Determine The Trend

Of Stocks And Commodities ................................................................................305

Chapter 15: Cash And May Soy Bean Futures .........................................................................312

Chapter 16: May Soy Beans Square Of 67 - Time Periods For Days, Weeks, Months............324

Master Charts

Chapter 17A: Master Charts ........................................................................................................329

Chapter 17B: The Hexagon Chart ...............................................................................................359

Chapter 18: Master Price And Time Chart - Squares 1 to 33 Inclusive, Price And

Time 1 to 1089 ......................................................................................................365

Chapter 19: Price And Time Chart - Cycle of 0° to 360. Time Periods 15 Days

Equals Degrees - 24 cycles 24 Price For Daily Time Charts ................................369

Other Writings

Chapter 20: May Coffee Santos D............................................................................................374

Chapter 21: Supply & Demand Letters.....................................................................................379

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá