Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Trading Psychology for dummies 2022

File PDF Trading Psychology for dummies 2022 by Roland Ullrich, CFA.

Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 155,000đ
  • Mã sản phẩm: TR8642
  • Tình trạng: 2

Part 1: The Sovereign Trader . 9

CHAPTER 1: Brain-Compatible Trading. 11

CHAPTER 2: Developing Mental Strength. 19

Part 2: Making a Successful Trade. 35

CHAPTER 3: Developing Your Personal Trading System . 37

CHAPTER 4: Implementing Your Trading Plans. 63

Part 3: Emotional Sovereignty. 83

CHAPTER 5: Seeing Trading as Personality Development. 85

CHAPTER 6: Practicing Mental Self-Coaching. 107

CHAPTER 7: The Psychology of Coping with Losses. 121

CHAPTER 8: Adopting Techniques for Coping with Stress and Anxiety. 139

Part 4: Making Decisions Safely. 151

CHAPTER 9: Untangling Decision-Making’s Hidden Path. 153

CHAPTER 10: Using Evolutionary Rules of Thumb. 165

CHAPTER 11: Finding the Right Basis for Decision-Making in Trading. 171

Part 5: Keeping Bad Behavior in Check. 185

CHAPTER 12: Avoiding the Obvious Mistakes . 187

CHAPTER 13: Dealing with the Stock Exchange’s Collective Misbehavior. 199

CHAPTER 14: Getting a Better Grip on Your Trading Ego. 215

CHAPTER 15: Fear: Your Constant Trading Companion. 225

Part 6: The Parts of Ten. 243

CHAPTER 16: Ten Psychological Traps to Avoid When Trading. 245

CHAPTER 17: Ten Success Secrets of Mentally Superior Traders. 251

CHAPTER 18: Ten Guiding Principles for the Perfect Trading Day. 257

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá